Mailscanner 5.0.6-4 ant port 25 not listening

Marek Górny marek.gorny at bolix.pl
Mon Sep 4 10:29:05 UTC 2017


Hi,
I have a MailScanner 5.0.6-4 with postfix 3.2.0 on OpenSUSE Leap 42.3
Problem is when I disable postfix service and run mailscanner service then port 25 not listening (telnet localhost 25 Connection refused)
I have to start postfix service (systemctl start postfix.service) to listen on port 25.
What i've done wrong, I may have missed something?

Steps I took:

1. Install OpenSUSE Leap 42.3 (with postfix 42.3)
2. Install MailScanner 5.0.6-4 using install.sh with all defaults
3. Enable MailScanner (/etc/MailScanner/defaults)
4. Disable postfix (systemctl disable postfix.service)
5. Enable MailScanner (systemctl enable mailscanner.service and systemctl start mailscanner.service)

systemctl status mailscanner.service
¡ñ mailscanner.service - LSB: MailScanner daemon
  Loaded: loaded (/usr/lib/MailScanner/init/ms-init; enabled; vendor preset: disabled)
  Active: active (running) since Mon 2017-09-04 12:01:42 CEST; 24min ago
   Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
 Process: 18503 ExecStop=/usr/lib/MailScanner/init/ms-init stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
 Process: 18611 ExecStart=/usr/lib/MailScanner/init/ms-init start (code=exited, status=0/SUCCESS)
  Tasks: 6 (limit: 512)
  CGroup: /system.slice/mailscanner.service
      ©À©¤19125 MailScanner: master process sleeping
      ©À©¤19126 MailScanner: waiting for messages
      ©À©¤19130 MailScanner: waiting for messages
      ©À©¤19131 MailScanner: waiting for messages
      ©À©¤19132 MailScanner: waiting for messages
      ©¸©¤19134 MailScanner: waiting for messages

MailScanner --lint
Trying to setlogsock(unix)

Reading configuration file /etc/MailScanner/MailScanner.conf
Reading configuration file /etc/MailScanner/conf.d/README
Read 1501 hostnames from the phishing whitelist
Read 12428 hostnames from the phishing blacklists

Checking version numbers...
Version number in MailScanner.conf (5.0.6) is correct.

Your envelope_sender_header in spamassassin.conf is correct.
MailScanner setting GID to (51)
MailScanner setting UID to (51)

Checking for SpamAssassin errors (if you use it)...
Using SpamAssassin results cache
Connected to SpamAssassin cache database
SpamAssassin reported no errors.
Connected to Processing Attempts Database
Created Processing Attempts Database successfully
There are 0 messages in the Processing Attempts Database
Using locktype = posix
MailScanner.conf says "Virus Scanners = f-secure clamav"
Found these virus scanners installed: f-secure, clamavmodule, clamd
===========================================================================
Filename Checks: Windows/DOS Executable (1 eicar.com)
Other Checks: Found 1 problems
Virus and Content Scanning: Starting
===========================================================================

If any of your virus scanners (f-secure,clamavmodule,clamd)
are not listed there, you should check that they are installed correctly
and that MailScanner is finding them correctly via its virus.scanners.conf.

Regards
Marek


[Bolix]

Bolix SA
Ul. Stolarska 8
34-300 ?ywiec, Poland
Bolix S.A. jest wiod?cym polskim producentem chemii budowlanej,
specjalizuj?cym si? w produkcji system¨®w elewacyjnych.
Marka BOLIX istnieje ju? od 1991 roku i jest synonimem najwy?szej jako?ci rozwi?za¨½ budowlanych.

[Bolix_Teraz_Polska]<https://bolix.pl/pl/aktualnosci/bolix-laureatem-teraz-polska/75>

________________________________

Nr KRS: 0000230009 - S?d Rejonowy w Bielsku-Bia?ej,
VIII Wydzia? Gospodarczy Krajowego Rejestru S?dowego
Kapita? zak?adowy: 10 000 000 z?.; REGON: 015433210; NIP: 526-26-85-697

UWAGA: Niniejsza korespondencja przeznaczona jest wy??cznie dla osoby lub podmiotu, do kt¨®rego jest zaadresowana i mo?e zawiera? tre?ci chronione przepisami prawa. Wgl?d w tre?? wiadomo?ci otrzymanej omy?kowo, dalsze jej przekazywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju wykorzystanie, b?d? podj?cie jakichkolwiek dzia?a¨½ w oparciu o zawarte w niej informacje przez osob? lub podmiot nie b?d?cy adresatem, jest niedozwolone. Odbiorca korespondencji, kt¨®ry otrzyma? j? omy?kowo, proszony jest o zawiadomienie nadawcy i usuni?cie tego materia?u z komputera.

ATTENTION: The information transmitted is intended only for the person or entity to which it is addressed and may contain confidential and/or privileged material. Any review, retransmission, dissemination or other use of, Or taking of any action in reliance upon, this information by person or entity other than the intended recipient is not permitted. If you received this in error, please contact the sender and delete the material from any computer.

[Las] Prosz? pomy?l o ?rodowisku przed wydrukowaniem tego maila. Please Consider the Environment before printing this Email
-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://lists.mailscanner.info/pipermail/mailscanner/attachments/20170904/d5fac591/attachment.html>


More information about the MailScanner mailing list